หน้าแรก   โปรแกรมทัวร์   แกลอรี่   แผนที่น้ำว้า   ข้อมูลการเดินทาง   ติดต่อเรา
 
 
โปรแกรมทัวร์
 
โปรแกรม1   โปรแกรม2   โปรแกรม3   โปรแกรม4   Packet เที่ยวน่านสุดคุ้ม
 
 
โปรแกรม 4
 
โปรแกรมทัวร์จังหวัดน่าน
 
เที่ยวได้ตลอดทั้งปี
 
 
 
 
    วันแรก  
  พร้อมกันที่จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่  Nanadventuretour  คอยต้อนรับนำท่านเข้าที่ พักผ่อน ณ ภูรณา เกสต์เฮ้าส์ ข้าวต้มสุขภาพและอื่นๆ
  09.00 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงรุ่นใหม่สู่ จ.น่าน จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ ตัวเมือง
1. นำท่านชมพระประธานจตุรทิศและจิตรกรรมฝาผนังที่ วัดภูมินทร์ (UNSEEN)
2. นำท่านนมัสการ พระเจ้านันทบุรี ที่ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร (UNSEEN)
3. นำท่านนมัสการ ที่ วัดหัวข่วง (UNSEEN)
4. บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านชม พิพิธภัณฑ์งาช้างดำ(งาช้างสีดำที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก) (UNSEEN)
5. นำท่านนมัสการ ที่ วัดพระธาตุแช่แห้ง (พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะ) เพื่อเป็นสิริมงคล (UNSEEN)
6. นำท่านนมัสการ ที่ วัดสวนตาล (UNSEEN)
7. นำท่านนมัสการ ที่ วัดพระเขาน้อย ชมวิวเมืองน่าน (UNSEEN)
  18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
 
    วันที่สอง (ล่องแก่งน้ำว้าตอนกลางอุทยานแห่งดอยภูคา – พักผ่อนโฮมสเตย์)
  07.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมายเจ้าหน้าที่ รับประทานอาหารเช้า
  09.00 น. ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 79 กม. อ.ปัว ชมวิวทิวทัศน์ของขุนเขา ที่ดอยภูคา แวะชมต้นชมพูภูคา (UNSEEN) ป่าดึกดำบรรพ์ ลานดูดาว และต้นเต่าร้างยักษ์ พักผ่อน ถ่ายรูป
  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 น. เดินทางล่องแก่งน้ำว้าตอนกลางกันพร้อมฟังคำอธิบายของทีมงาน 14 ก.ม ใช้เวลาล่องแก่ง ประมาณ 3 ช.ม เช่น แก่งหลวง แก่งหินงาม ผ่านหาด ทรายงาม แก่งสวนหิน แก่งหินคับ แก่งห้วยบึง จุดขึ้น ณ.บ้านห้วยลอย
  16.30 น. เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
  18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
  20.00 น. แยกย้ายกันพักผ่อน
 
    วันที่สาม  
  05.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่พระตำหนักภูฟ้านำท่านชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นอันสวยงามยามเช้า ที่จุดชมวิวที่สุดสวย
  07.30 น. รับประทานอาหารเช้า พักผ่อน และนำท่านออกเดินทางสู่ อ.ปัว นำท่านชมต้นดิกเดียม ต้นไม้อารมณ์ขัน (UNSEEN) ที่วัดปรางค์ จากนั้นนำท่านชม
หมู่บ้านไทยลื้อที่ บ้านหนองบัว ชมจิตรกรรมฝาผนังที่ วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา นำท่านนมัสการ เยี่ยมชมวิถีชิวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยลื้อ
  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ อ.ท่าวังผา
  16.00 น. เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก ที่ OTOP จังหวัดน่าน
  18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
  19.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 
อัตราค่าบริการ
4,800 บาท/ท่าน (10 ท่าน ขึ้นไป)
 
 
  อัตรานี้รวม
• ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง
• ค่าอาหาร 9 มื้อ (อาหารและเครื่องดื่ม)
• ล่องแก่ง พร้อมอุปกรณ์ เรือยาง/ชูชีพ
• ค่าที่พัก 2 คืน
• ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
• ค่าประกันอุบัติเหตุ
 
  อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าู้เดินทางไป/กลับ กรุงเทพฯ-น่าน,
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ
• ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ
   
แสดงความคิดเห็น
 
 
หน้าแรก | โปรแกรมทัวร์ | แกลอรี่ | แผนที่น้ำว้า | ข้อมูลการเดินทาง | ติดต่อเรา
©2012 Copyright by nanadventuretour.com